OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Till s.r.o.
se sídlem Olomoucká 761/117,
Loštice 789 83, Česká republika
identifikační číslo:  26844745
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese www.krbovakamna.eu

  1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Till s.r.o., se sídlem Olomoucká 761/117, Loštice 789 83 identifikační číslo:  26844745 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.krbovakamna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dodáním objednaného zboží, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží nabízeného prostřednictvím webových stránek prodávajícího je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.


3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Olomoucká 761/117, Loštice 789 83
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 175849727/0600 , vedený u společnosti Monety Money bank (dále jen „účet prodávajícího“);  
3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od realizace objednávky.
3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést i variabilní symbol, který obdržel při realizaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.8.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.9. Prodávající je povinen ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.10. Žádat o změnu na faktuře lze, nejedná-li se o změnu v důsledku změny v dodávce zboží nebo opravě zjevné nesprávnosti původní faktury (např. překlep, nesprávné množství fakturovaného zboží apod.), pouze do 3. dne měsíce následujícího po datu vystavení faktury. Poté již změna není možná.
3.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
4.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je v postavení spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávájící NEAKCEPTUJE zboží vrácené na jeho adresu balíkem - DOBÍRKOU. Tento balík nebude převzat a bude vrácen zpět odesílateli.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
   a) V případě neoprávněného pokusu kupujícího o odstoupení od smlouvy a následné nemožnosti jej kontaktovat ohledně dalšího postupu;
   b) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy tato bude vyhodnocena jako nedůvodná, a následní nemožnosti jej kontaktovat ohledně dalšího postupu;
   c) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy tato bude vyhodnocena jako nedůvodná a kupující prodávajícímu výslovně sdělí, že o zboží již dále nemá zájem;
   d) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy zboží bude prodávajícím zasláno zpět na adresu kupujícího, který si zboží nepřevezme, a zboží se vrátí prodávajícímu;
   e) Ve všech ostatních případech, kdy bude zboží zasláno kupujícím na adresu prodávajícího bez jakékoliv informace, a následné nemožnosti kupujícího dále kontaktovat.
Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takových případech vrátí kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od kupujícího v souvislosti s objednávkou zboží obdržel, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující nevrátí spolu se zbožím i poskytnutý dárek, je prodávající oprávněn ponížit vracenou kupní cenu o hodnotu nevráceného dárku.
4.8. Na odstoupení od smlouvy má nárok kupující – spotřebitel. V případě, že je kupující podnikatel a uvedl v objednávce IČ nebo DIČ,pak již není spotřebitel, ale nespotřebitel. Z toho důvodu, dle ust. § 1829 ObčZ, nevzniká právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží.

   5.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) oznámit přepravci. Kupující je povinen v případě doručení zboží poškozeného při přepravě tuto skutečnost doložit fotodokumentací poškození. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je dále povinen při převzetí zboží od přepravce ověřit, zda dorazilo požadované množství. Při případných rozdílech je zapotřebí nás neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) kontaktovat, abychom mohli zahájit šetření a zdárně vyřešit nesrovnalosti.
5.5. Po odeslání objednávky obdrží zákazník odkaz na sledování zásilky. V případě, že se zásilka podle sledování jeví jako doručená, ale příjemce zásilku neobdržel, je příjemce povinen tuto skutečnost nahlásit odesilateli zásilky co nejdříve, nejdéle do 5 dnů od data doručení uvedeném ve sledování dopravce.
5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v  záruční době specifikované u každého jednotlivého vystaveného produktu, nejméně však do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.6.5. 6.5.Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na webové stránce.
6.7. V případě vrácení finančních prostředků za dopravné v rámci reklamace zboží kupujícím vzniká kupujícímu nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

6.8. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že zboží obsahující chemická lepidla nebo jiné sloučeniny může po vybalení zapáchat. Zboží není chemicky ani zdravotně závadné, zápach po krátké době odezní. Na takové zboží tak nelze pohlížet jako na vadné.
6.9. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že barva produktů se může od skutečnosti mírně lišit od barvy na fotografiích v závislosti na nastavení a druhu Vašeho monitoru/telefonu. Reálná barva produktů je uvedena v popisu k těmto produktům.

   7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy bude zaplacena celá kupní cena zboží a zboží bude kupujícím převzato.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. V případě, že kupující je spotřebitelem dle příslušných právních předpisů, a dojde mezi společností Till s.r.o. a kupujícím je spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, bere tímto kupující na vědomí, že je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7.8. Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, a se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na těchto internetových stránkách.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení.
8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
8.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Till s.r.o., se sídlem Olomoucká 761/117, Loštice 789 83 , telefon +420  583 481 107.

V Lošticích dne 19.6.2023